image
КОУЧИНГ

 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ  БЮЛЕТИН  ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА ЛЕКТИКА КОНСУЛТ

     Понятието  COACHING е въведено като методика за личностно развитие и израстване посредством трансформиращ диалогичен процес - общуване между <коуч> и <коучванолице>.  В превод на български език думата <коуч> се превежда като <треньор>, а в понятието <коучвано лице> по аналогия се разбира <трениран/ трениращ>. Това, обаче е само буквалния превод на думата от английски на български език, но не отразява правилно нейния смисъл, който работи изключително успешно в посока подобряване на представянето на личността. Коучинг подходът може да бъде използван ефективно за решаване на разнородни казуси от всички сфери на личния живот, но е изключително успешна методика и в бизнес контекст. Като част от инструментариума за мотивиращо управление на човешките ресурси, в България КОУЧИНГ подхода    все още набира популярност и навлиза (макар и бавно) в употреба в българските компании. 

          Изследване проведено от Лектика консулт в началото на 2016г.,  показа, че един от много съществените ограничителни за правилното разбиране на <коучинг подхода> ,  фактори е звученето и разбирането на КОУЧ, респ. КОУЧИНГ. Българските потребители възприемат думата като чуждица и по аналогия с думата треньор, предполагат смисъла й да се свързва със спорт..... В търсене на решение на този казус, Кремена Дачова използва и въвежда в употреба термините: <КО-УЧител>, <КО-УЧеник> и  <КО-УЧебен процес>

      КО-УЧене е понятие, което Лектика консулт използва като понятен и разбираем за нас, в България еквивалент на метода коучинг.                                                                                                                                                              

            КО-УЧене е учебна методика за увеличение на ефективността на личността в личен и професионален план. Коучинг подходът изхожда от презумция, че личността има голям индивидуален потенциал. Управлението на личността като част от една общност (екип) задължително преминава първо през опознаване на този потенциал; второто необходимо условие е да се създадат условия за разгръщането и развитието на този потенциал; на трето (и не на последно) място е необходимо да се синхронизират ценностите на личността с ценностите на организацията. КО-УЧебния подход, който използваме е коучинг подход с добавени елементи на учене. Същевременно процесът не е учебен, защото са елиминирани характерни за учебния процес елементи. Липсва йерархията на отношенията в ролите ; насърчава се диалогична, а не монологична форма на общуване; търси се ефективност на комуникацията чрез изграждане на рапорт за отношенията и дневния ред за деня; излиза се от ограничението на рамката, познато като „класна стая“, презентиране, базови точки и пр.; учебен ефект се търси чрез действие, правене; насърчава се активност и креативност на участието и пр. Подходът към участниците не е като към <служители> , а като – личности. Ситуацията е нова, различна и изважда участниците от заучените модели, пред поставя освобождаване на служителите от роли и създава климат на открити отношения; извлича максимални ползи за опознаване и разгръщане на потенциала на участниците; изключително силно повлиява тяхната мотивираност; развива усещането за принадлежност към обща визия, ценности и фирмена култура, завишава рязко степента на отдаденост.

 

                                 "КОУЧИНГ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"                                                    

КОУЧИНГ подход в Управлението на ЧР - изследване на аудиторията февруари - март 2016г                                 Резултати от изследването -  публикувани  в пролетния брой на сп."Български  бизнес" през април 2016г.-                                 

               Отличителен  ракурс в управлението на хора в тези компании  дава коучинг подхода.  Самите лидери, управляващи чужди или свои инвестиции се обръщат към коуч,  в доверено общуване достигат до яснота за реалната, действителна ситуация, в която се намира компанията и търсят решения в посока конкретни, поставени пред организацията цели и срокове. Напрежението и стреса, емоционалната перспектива в преживяването на дисонанса между нещата, такива каквито са и такива, каквито бихме искали да бъдат, се свалят в самонаблюдението и саморефлексията провокирани от коуча. Нещо повече,  самите лидери придобиват коучинг познания и ги оползотворяват в своята управленска практика.

                 Има ли място за коучинг подхода в управлението на хора в организациите?, Какви са причините да се довери един мениджър на коучинг в своята лидерска практика, какви са очакванията, които хората възлагат на работата с  коучинг, попитахме в независимо изследване 88 българи – сертифицирани коучове, ЧР специалисти, мениджъри от средно и управленско ниво. Организациите, в които работят изследваните лица, имат различна сфера на дейност, размер и националност. 55,3% от участниците са служители в български компании, 21,2% работят за чужди компании и 23,5% - за компании със смесено участие. По пол сред участниците превес имат жените с 64,7%. 35,3% - са мъже. (По белег - „Възраст“,  разпределени както следва:  до 25  години - 4 души;  от 26 до 35 години - 34 души; от 36 до 45 години – 29 души; от 46 до 55 години - 17 души; над 55 години – 2 души). 

                Само 23,3%  от изследваните споделят, че са ползвали  коучинг услуга, а 15,1% заявяват желание да ползват такава услуга.  За възможностите  на коучинг подхода в Управлението на хора като перспектива - малко повече от половината (50,5%)  изследвани лица виждат като „разрастващи се“. 37,9% - ги определят като „реални“, 32,2% - като „резултативни“, 23% ги определят като „огромни“ и 33,3% считат,че  тези възможности „не са добре експлоатирани“!  (Участниците са посочвали повече от един отговор). Прави впечатление, че нито един от отговорите, т.е 0% - не е „ограничени“. 

На въпроса, за какво може да бъде използван Коучинг организациите, на  първо място номинират  „ за мотивация на служителите“ 74,7% от изследваните лица, за второ място - 64,4% дават гласа си  „за разрешаване на конфликти“; третото място с 60,9%  си оспорват „за изграждане на екипи“ и за изграждане на „мениджърски умения“. Веднага след тях се нареждат „лидерски умения“ с 59,8% от резултата, „период на липса на добри резултати“ – с 58,6%.   55,2% считат, че Коучинг подхода е сред  „добрите управленски практики“, а  „за оптимизиране на ключови бизнес процеси“ – гласуват 49,4%.  Скромно, в сравнение с другите резултати, място  е отредено на ситуациите във връзка със „сливания на екипи и разраствания“.

       Като причина за избор на Коучинг методика пред други възможности - 58,1%  участниците поставят „мотивира устойчиво“. На второ място с 46,5% са определили като причина това, че „дава добри резултати“. Забележете -  43%  считат „човешкия ресурс за значим“ и 41,9% коучинг се „съчетава успешно с демократичен тип лидерство“ „Изгодна цена“ е последния по значимост (2,3%)  фактор, обуславящ избора на Коучинг подход.

       Резултатите, които очакват от Коучинг в  Управлението на хора в организациите са свързани с „постигане на цели“ за цели 74,1%. След него се нарежда с 68,2% -  „подобряване на удовлетвореността и мотивацията“. Отново над 50% получават „подобряване на представянето“ (58,8%) и „създаване на визия за бъдещето“ ( 54,1%). 

       Какво е усещането на  хората, работили с коуч? Категорично първо място (с 71,3%) сред възможните отговори заема  – усещането за „активираност към действия“, близо до това ниво -  с 64,4% , на второ място се определя усещането за „завишена мотивация“.

         Посочените тук данни, разбира се, са само част от получените в изследването. Цел на емпиричното изследване е да открие „сенчестите зони“ на разбирането на понятието Коучинг и неговото приложение в организационен контекст и да изследва Мястото на Коучинг подхода в Управлението на хора в държавни и частни организации.  С оглед на резултатите,  да  комуникира ресурсите на Коучинг подхода  в управлението на хора и ползите от него. 

          До момента България не попада в обсега на изследванията на Международната коуч федерация (ICF) - лидер в провеждането и публикуването на проучвания за коучинг индустрията. Проучване с обхват на коучинг услугата в България  е правено през 2011година от консултантската компания "ЗАЕДНО" в партньорство с ESBA. Цитираното в този текст, сегашно изследване има скромна претенция да изследва Българския потребител на коучинг услуга в настоящата 2016 година и да обозначи параметрите на тази, в света отдавна популярна и ползвана практика в управлението на човешките ресурси в бизнес контекст. За постигнатите резултати благодарим на всички участници за отзивчивата реакция и на платформата за социално бизнес общуване LinkedIn. 

Автор на изследването  -    Кремена Дачова                                                                                                              

февруари - март 2016г.

 

                                     "КОУЧИНГ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"                                

- психологическо изследване, направено от "ЛЕКТИКА консулт" в периода януари - март 2016. Резултати от изследването бяха публикувани  в пролетния брой на сп."Български  бизнес" през април 2016г.