image
ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ "Перспективи за бизнеса"

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

Всяко обучение е еднодневно, с начален час–10.00 и край 17.00ч.

Всеки модул в програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“, може да бъде записван отделно.

 • ЦЕНА за участие в един модул 280 лв.
 • ЦЕНА за участие във всички модули – 1280 лв., спестявате 400лв.

При записване до края на месец  януари 2019, 

- ЦЕНА  за един модул от програмата  - 220лв.   

- ЦЕНА за всички (6) модула от програмата  -  1000лв.

                                                                                                                                                                                                                          КАЛЕНДАР -   ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА НОВАТА 2019г.                                                                                                                

програма „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“, януари/юни,2019г

Модул 1 БИЗНЕСЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А ВИЕ? 19.01.20

Промяната е част от живота ни. Отказвайки да я приемем, ние излизаме от ритъма н

на общото движение. Модул 1 от програмата, ще  ви предложим поглед над

бизнеса от всичките му страни, 360 градусова визия, 24/7, 365 дни в годината!

 

Модул 2 – ПОДБОР и УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ -22.02.2019

Човешкият ресурс е „свеж продукт“! Срокът му на годност зависи в значителна

степен от условията за съхранение. Не са познати консерванти за запазването

на този продукт! Той е от първостепенна важност и се търси всеки ден. Търсенето

към настоящия момент надвишава предлагането, не само в количествени, но и в качествени параметри!

Модул 3 – МЕНИДЖЪРСКИ РЕШЕНИЯ. ИЗБОРИ И ПОДХОДИ- 29.03.2019

знания, базирани не само на теория!  Опитът ни от практиката,  подплатен с

логика на действията и степенуване на приоритетите и целите, управление на

времето и ресурсите, ще ви отведат до позиция, от която УСПЕХЪТ е реалност!

Модул 4 – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ– 19.04.2019

Заедно ще усъвършенстваме знанията и уменията си  да градим и споделяме

вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!   

УСПЕХЪТ на вашия бизнес е измерима реалност!

Модул 5 – ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР– 31.05.2019

ЛИДЕРЪТ във всеки екип и компания е ключова фигура, определяща

Ефективността и резултата. Да имаш знания, умения и опит е необходимо, но не и достатъчно условие. Уменията трябва да се развиват! Знанията – да се

умножават. Вие управлявате вашия бизнес! Неговият УСПЕХ е измерима,

предвидима и прогнозируема реалност!

Модул 6 – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА– 14.06.2019

Ние сме подложени на непрекъснати промени. Дали ги забелязваме и в каква

степен им отделяме внимание е обстоятелство, което не променя Промяната като факт!  Осъзнатост по отношение на Промяната, може да промени резултатите от

нея! Планираната, желана и овладяна промяна в бизнеса е безценно средство за постигане на високи бизнес успехи!Всяко обучение е еднодневно, с начален час–10.00 и край 17.00ч.

 • ЦЕНА за участие във всички модули – 1280 лв.

Всеки модул в програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“, може да бъде записван отделно.

 • ЦЕНА за участие в един модул 280 лв.

 

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

 

ЗА КОРПОРАТИВНИ НУЖДИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТДЕЛНИ ПРОГРАМИ, ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА! 

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,
От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

 • Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
 • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
 • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
 • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
 • Липсваща или неясна комуникация?
 • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
 • Делегиране на права и отговорности?

Малко на брой са предприемачите, които биха посочили само един от изброените  проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от мен 7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

 • Как приоритизирате проблемите?
 • На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?

 
 
                    Какво е УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ?

                  Всяко управленско решение е отговор на възникнал, констатиран и анализиран проблем. Доколко едно управленско решение <решава>, т.е. отстранява проблема зависи от  подхода към ситуацията. От първостепенна важност е точната и своевременна идентификация на проблема. В поредността от действия, на второ място се явява нуждата от анализ. В логична връзка с установеното е нужно да се  набележат  мерки  и срокове  за преодоляване на проблема.
              Анализ на погрешните решения или решенията недовели до отстраняване на проблема посочва, че в значима част от случаите усилията за решаване на проблема са били  насочени в погрешна посока. Ресурсите – се изразходват без усилията да доведат до решение. Загубите невинаги са пропуснати ползи, често може да са материални пасиви.
 
                     

                      Какви са фазите за решение на проблеми в бизнес план?

Чест синдром на бизнес моделите в българския им вариант е липсата на отношение към проблема, т.е. пасивност, правене на нищо, изчакване – нещата да се наредят от само себе си. Анализът на темата – какво е това проблем и как се вземат решения – се счита за приоритет на теоретиците  и онези, които имат излишък от време. Обратно на този модел на мислене, методиката на правилното мислене поставя акцент и концентрира вниманието върху наличието на проблем. Обективна констатация, анализ, синтез на случая и набелязване на решение са стъпки към ясно мислене, абстрахирано от емоции.
 
Какво означава да се намери решение на един проблем?

Достатъчно ли е еднократно решение? Изисква ли се  систематичен подход и наличен ли е потенциал за повторното активиране на проблема? Важно е да се осмисли, че:

 • <един проблем> може да се явява първопричина и основание за следващ/и такъв/такива;
 • Няма следствие без причина;
 • Всяко действие има свое последствие;
 • Наличието на проблем има своята симптоматичност;
 • Правилното и своевременно констатиране на симптомите е важен фактор за отстраняване на проблема;
 • Всеки проблем е парче от пъзела на цялостната картина в бизнес контекст;
 • Работещият подход за решаването на проблеми е рационален,  безпристрастен и  изисква обективност;
 • Има различни категории проблеми. Едни изискват спешна и интензивна намеса; други – могат да бъдат оставени на втори план.

                                                         КЛЮЧът не е в това да приоритизирате планираното, а да планирате приоритетите! 
                                                                                                                                                                                                 Стивън Кови

                                                     "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА"   -  14.06.2019                                                          

семинар за ЧР специалисти , Мениджъри  човешки ресурси,  Консултанти за подбор, Управители на фирми и Изпълнителни директори   от малкия бизнес 

         защото: Основния капитал на една компания са нейните служители.

     Човешкият ресурс  е свеж продукт. Срокът му на годност зависи в значителна степен от условията за съхранение. Не са познати  консерванти за този продукт. Той е от  първостепенна  важност и се търси всеки ден. Търсенето към настоящия момент надвишава предлагането, не в количествени, но – в качествени параметри! 

 • Да подберем подходящите служители  –  

е ли достатъчно  за да гарантираме успеха на компанията си

 • Какви са условията, при които можем да опазим качествата на този ресурс в максимална полезност за компанията?
 • Да полагаме ли старание да запазим наличния човешки ресурс или да го заменим с нов, предлагащ се на пазара? ….<Новото> дали е по-добро от <старото>?
 • Нужни ли са усилия за запазване на качествата на <продукта> и могат ли те да бъдат подобрени?

Човешките ресурси могат и трябва да бъдат обект на планиране, управление и стопанисване. Те могат да изведат една компания до неочаквано високи нива, но могат да бъдат причина за  срив и неуспех. Историята познава възходи и падения на малки и големи компании в добри и лоши времена…

Академия „Управление на Промяната“ включва следните модули:

1. Етапи на Управлението на промяната 

2. <Променящи> и <променяни> 

3. Мотивация и емоционална ангажираност 

4. Организационна култура, визия и 

5. Обучение и развитие на служителите.

----------за повече информация - изпратете запитване.

нуари

*за корпоративни нужди  програмите  се адаптират според нуждите на клиента.                           

ПРОГРАМА*      „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА   БИЗНЕСА“

 

ФОРМАТ

 

ДАТА

 

МОДУЛ 1 – Избори и Подходи

 

семинар

 

29.03.2019

 

МОДУЛ 2 - Инструменти

 

семинар

 19.04.2019

 

МОДУЛ 3 – Големият лидер

 

семинар

 31.05.2019

 

МОДУЛ 4 – Управление на промяната

 

семинар

 

14.06.2019

             Програмата е четиримесечна и се провежда веднъж месечно в работен ден - вторник. Обучението разчита в минимална степен на теория, 80% от времето -  учим чрез <правене>.                                                 АЛТЕРНАТИВИ за МАЛКИЯ БИЗНЕС всъщност е хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците. 

                   Всички, които завършат цялата програма, гарантирано развиват своите личностни и лидерски умения, изграждат мрежа от бизнес контакти, реализират сериозен ръст в ефективността и печалбата на своя бизнес! 

               Лектор - Кремена Дачова - организационен психолог, комуникационен и ЧР бизнес консултант.                 Във всеки отделен модул участват и гост - лектори - практици с познания и бизнес опит.                                                                            

                                                                                     ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ                                                                                      
с ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ на имейл lektikaconsult@gmail.com

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964
В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

                                                       ВСЕКИ МОДУЛ  е с  начало: 10.00 часа / край: 17.00 часа                                                       

                                                      МОДУЛ 1  -  "ИЗБОРИ И ПОДХОДИ"   на МАЛКИЯ БИЗНЕС                                                        

В "ИЗБОРИ И ПОДХОДИ" на Малкия бизнес, ще получите отговори на  въпросите:

-     Кой е най- ценния ми ресурс?

-     Фактори и стъпки към успеха?!

-     Разтяга ли се времето?

-     Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?

-     Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?

-     Липсваща или неясна комуникация?

-     Недостиг на доверие в екипа или наличие на Конфликти?

-     Делегиране на права и отговорности?

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

-     Малък и среден бизнес. Микро и макро бизнес среда!

-     Условия за оставане на  пазара.

-     Конкуренция и потребителско поведение.

-     Ценни ресурси. Управление. Подходи и последици.

-     Интровертен и екстровертен управленски подход.

-     Фактори и стъпки към успеха.

-     Инвестиции.

-     Време.

Защо да изберете този семинар?

В този семинар ще ви предложим знания, базирани не само на теория!  Опитът ни от практикатаподплатен с логика на действията и степенуване на приоритетите и целите, управление на времето и ресурсите, ще ви отведат до позиция, от която УСПЕХът е реалност!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОДУЛ 2   - "ИНСТРУМЕНТИ"   на МАЛКИЯ БИЗНЕС                                                                          

В "ИНСТРУМЕНТИ" на Малкия бизнес, ще получите отговори на  въпросите:

-   Визия? Стратегия и Тактика за постигане на цели?

-   Разпознаваемост на марката?

-   Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

-   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

-   Реклама?


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

-     Нашата Визия и мисия

-     Мащабно управленско мислене – стратегия.

-     Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

-     Марка. Изграждане на марка. Разпознаваемост на марката. Корпоративна визия….

-     Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

-    Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

-    Интегрирани маркетингови комуникации.

-    Реклама – за и против; правилната реклама. Съотношение качество/цена.

-    Социални мрежи. Нетуъркинг?

-    Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!   

С тези знания и умения  -  УСПЕХът на вашия бизнес е измерима реалност!

                        Участници от Модул 1и 2 на Програмата „Алтернативи за малкия бизнес“ –                                                                                               ползват 20% отстъпка отцената на модул 3 и 4!                                                                                    

 МОДУЛ 3    -  "ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР"   от МАЛКИЯ БИЗНЕС                                                                                                                

Ще получите отговори на  въпросите:

-   Визия? Стратегия и Тактика за постигане на цели?

-   Разпознаваемост на марката?

-   Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

-   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

-   Реклама?

ПРОГРАМА на семинара:

-     Нашата Визия и мисия

-     Мащабно управленско мислене – стратегия.

-     Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

-     Марка. Изграждане на марка. Разпознаваемост на марката. Корпоративна визия….

-     Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

-    Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

-    Интегрирани маркетингови комуникации.

-    Реклама – за и против; правилната реклама. Съотношение качество/цена.

-    Социални мрежи. Нетуъркинг?

-   Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!   

С тези знания и умения  -  УСПЕХът на вашия бизнес е измерима реалност!

Участници от Модул 1 на Програмата „Алтернативи за малкия бизнес“ – ползват 20% отстъпка от всички цени!

МОДУЛ 4   " УПРАВЛЕНИЕ на ПРОМЯНАТА"                                                                                                                                         

В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, ще получите отговори на  въпросите:

-   Промяна?

-   Необходимост от Промяна в бизнеса?

-   Нива и сфери на Промяна?

ПРОГРАМА на семинара:

- Промяна? Къде? Кога? Каква?и Защо?

- Планиране на промяната?

- Желана или неизбежна Промяна?

-  Агент на Промяната?

-   Процес на Промяната? Етапи.

-   Планиране и развитие.

-  Управление на Промяната?

-  Външен или вътрешен консултант?

Защо да изберете този семинар?

Ние сме подложени на непрекъснати промени. Дали ги забелязваме и в каква степен им отделяме внимание е обстоятелство, което не променя Промяната като факт!  Осъзнатост по отношение на Промяната, може да промени резултите от нея! Планираната, желана и овладяна промяна в бизнеса е безценно средство за постигане на високи бизнес успехи!

                                                                                    ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ                                                                                   

такса участие – 280 лв. 
с ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ на имейл lektikaconsult@gmail.com

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964
В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

Записалите се за участие, получават имейл - потвърждение от ЛЕКТИКА КОНСУЛТ.                                             Лицето, посочено  в Регистрационната форма , се счита за записано за участие.                                                                За потвърждаване на участието е необходимо - заплащане на съответната такса.                                                              Прехвърляне на правото на участие в семинара от записаното към друго лице, е възможно.                            Изисква  се  да изпратите  до ЛЕКТИКА консулт, имейл с имената и длъжността  на новия участник.                            

                           

Отказ от участие:                                                                                                                                                                                        

1.при отказ за участие на записаното лице, до 3 работни дни преди датата на семинара -  таксата за участие не     се възстановява и НЕ може да бъде използвана като такса за друг семинар.                                                                       

100% гаранция за отказ                                                                                                                                                                            

1. Всеки участник - записан и учавствал в семинарили обучение на ЛЕКТИКА консулт,  ще получи обратно 100%    от   платената цена в случай, че не е удовлетворен от наученото!                                                                                             

2. В случай на обективни обстоятелства, свързани със здравословно състояние и невъзможност на участника да се включи в програмата на събитието, описаното в т.1 обстоятелствочастично се променя и се позволява на         участника с друго лице или същият участник може да запази правото си за обучение на следваща дата,                   насрочена от ЛЕКТИКА консулт.                                                                                                                                                            

3. отказ -  до една седмица преди събитието - таксата се възстановява на 90%, 10% - не подлежат на възстановяване.                                                                                                                                                                                          

4. ЛЕКТИКА консулт си запазва правото да променя планираните дати за обучение. При промяна на вече обявена дата, участникът има право се включи в същото обучение/семинар на следваща дата или да получи на 100% заплатената от него цена.                                                                                                                                                                        

5. При отмяна на семинар/обучение от организатора -  ЛЕКТИКА консулт,  заплатената от участниците такса се възстановява в пълен размер.                                                                                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              ЕКЗЕКЮТИВ КОУЧИНГ-                                                                                  лична сесия за решаване на конкретен казус или в общ професионален план,  подходяща за хора на средно и над средно управленско ниво    --------за повече информация - изпратете запитване.